Quantcast

Murat Günak: Yerli klasik otomobil üretmek zor

Ünlü otomotiv tasarımcısı Murat Günak Türkiye’nin yerli otomotivde elektrikli modele odaklanması gerektiği söyledi.

Hü­kü­met, yer­li mar­ka oto­mo­bil üre­te­cek ba­ba­yi­ği­ti arar­ken, dün­ya­ca ün­lü ta­sa­rım­cı Mu­rat Gü­nak, tar­tış­ma­ya fark­lı bir bo­yut ge­tir­di. Ec­za­cı­ba­şı’nın “İno­vas­yon” et­kin­li­ğin­de su­num ya­pan Gü­nak, bu ko­nu­da şun­la­rı söy­le­di:

‘Li­der ül­ke ola­bi­li­riz’

“Yer­li mar­ka oto­mo­bil üre­ti­mi üto­pik de­ğil. An­cak Tür­ki­ye­’de kla­sik oto­mo­bil üret­mek zor, elek­trik­li oto­mo­bil üret­mek da­ha ko­lay. Elek­trik­li oto­mo­bil üre­ti­lir­se, Tür­ki­ye li­der ül­ke bi­le ola­bi­lir.” Ec­za­cı­ba­şı Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Bü­lent Ec­za­cı­ba­şı ise ino­vas­yon­da ba­şa­rı­nın rast­lan­tı­la­ra bağ­lı ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, şöy­le de­vam et­ti:

“Ta­sa­rı­mın bu ka­dar önem ka­zan­dı­ğı gü­nü­müz ko­şul­la­rın­da, bu ala­nı sa­de­ce ta­sa­rım­cı­la­ra bı­ra­ka­ma­ya­ca­ğı­mız ye­ni bir dö­ne­me gir­di­ği­mi­zi söy­le­ye­bi­li­riz. Ay­rı­ca bir ürü­nün ne­re­de üre­til­di­ğin­den zi­ya­de, ne­re­de ta­sar­lan­dı­ğı­nın önem ka­zan­dı­ğı ve ‘ta­sa­rım odak­lı dü­şün­me’ yak­la­şı­mı­nın öne çık­tı­ğı sü­reç­te­yiz.”

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

One Response to Murat Günak: Yerli klasik otomobil üretmek zor

  1. En Ucuz Hizmet dedi ki:

    Bence de Murat Bey haklı. Rekabet ortamı klasik üretilene oranla daha düşük olduğu için daha iyi ve daha ucuz hizmet sunulabilir. Müşteriyi memnun etmekte daha kolay olacaktır.

  2. nejat akmehmetoğlu dedi ki:

    Yerli elektrikli otomobil tasarımı adına yarışma açılabilir, burada en önemli ölçü en fizibl modeli seçmek adına yapılmalıdır bu da en az 2 ve 4 kişilik taşıma kapasitesi olan türkiye de üretilmiş akü ve motor teknolojisi kullanılarak üretilmiş lüx veya orta sınıf ve çok basite indirgenmiş ucuz fakat sağlam modeller üretilebilir ticari araçlara da uygulanabilir, ve bunu yapmak için petrol kartellerinin baskılarına aldırmayan milli bir anlayış ile yapılmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Yandex.Metrica