Murat Günak: Yerli klasik otomobil üretmek zor

Murat Günak: Yerli klasik otomobil üretmek zor

01 Haziran 2014 2 Yazar: ElektrikliOto

Ünlü otomotiv tasarımcısı Murat Günak Türkiye’nin yerli otomotivde elektrikli modele odaklanması gerektiği söyledi.

Hü­kü­met, yer­li mar­ka oto­mo­bil üre­te­cek ba­ba­yi­ği­ti arar­ken, dün­ya­ca ün­lü ta­sa­rım­cı Mu­rat Gü­nak, tar­tış­ma­ya fark­lı bir bo­yut ge­tir­di. Ec­za­cı­ba­şı’nın “İno­vas­yon” et­kin­li­ğin­de su­num ya­pan Gü­nak, bu ko­nu­da şun­la­rı söy­le­di:

‘Li­der ül­ke ola­bi­li­riz’

“Yer­li mar­ka oto­mo­bil üre­ti­mi üto­pik de­ğil. An­cak Tür­ki­ye­’de kla­sik oto­mo­bil üret­mek zor, elek­trik­li oto­mo­bil üret­mek da­ha ko­lay. Elek­trik­li oto­mo­bil üre­ti­lir­se, Tür­ki­ye li­der ül­ke bi­le ola­bi­lir.” Ec­za­cı­ba­şı Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Bü­lent Ec­za­cı­ba­şı ise ino­vas­yon­da ba­şa­rı­nın rast­lan­tı­la­ra bağ­lı ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, şöy­le de­vam et­ti:

“Ta­sa­rı­mın bu ka­dar önem ka­zan­dı­ğı gü­nü­müz ko­şul­la­rın­da, bu ala­nı sa­de­ce ta­sa­rım­cı­la­ra bı­ra­ka­ma­ya­ca­ğı­mız ye­ni bir dö­ne­me gir­di­ği­mi­zi söy­le­ye­bi­li­riz. Ay­rı­ca bir ürü­nün ne­re­de üre­til­di­ğin­den zi­ya­de, ne­re­de ta­sar­lan­dı­ğı­nın önem ka­zan­dı­ğı ve ‘ta­sa­rım odak­lı dü­şün­me’ yak­la­şı­mı­nın öne çık­tı­ğı sü­reç­te­yiz.”

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Related Images: