ASELSAN elektrikli otomobil ve 5G’nin peşine düştü

ASELSAN elektrikli otomobil ve 5G’nin peşine düştü

06 Ekim 2014 0 Yazar: ElektrikliOto

ASELSAN Almanya, Hindistan ve Güney Kore’deki silikon vadilerine Ar-Ge merkezi açmak için kolları sıvadı. 5G iletişim teknolojisi konusunda da çalışmaya başlayan şirket, yerli marka elektrikli otomobilin motor dahil tüm elektronik parçalarını üretmek istiyor.

Türkiye’nin önemli savunma sanayii firmalarından ASELSAN, dünyaya açılmaya devam ediyor. Bunlarla ilgili bilgi veren şirket yetkilileri, dünyanın değişik yerlerindeki silikon vadilerinde Ar-Ge merkezleri açmak için harekete geçtiklerini duyurdu.

ÖZEL OFİSLER AÇACAK

Almanya, Hindistan ve Güney Kore’nin bu alanda atılan adımların ilk noktaları olduğunu belirten yetkililer, ayrıca dünyanın her yerinde temsil edilmek için ofisler açmak amacında olduklarını vurguluyor.

“Küresel çapta örgütlenme modeli” olarak adlandırılan sistem ile Kuzey ve Güney Amerika, Kuzey-Güney-Orta Doğu Afrika, Asya ve Pasifik’te ofisler kurulacak.

Şirket, elektrikli otomobilde “kritik teknoloji” üretimine de hız verme peşinde. Verilen bilgiye göre ‘temel teknolojiler’ olarak ifade edilen pil, akü yönetim ve motor kontrol sistemi, stabilizasyon yöntemi gibi çalışmalar da şirket tarafından yürütülecek.

‘İÇTEN YANMALI’ BİTTİ

Bu kapsamda yerli marka otomobil için elektrikli motorda karar kılındı. İçten yanmalı motor çağının bittiği tespitinde bulunan uzmanlar, elektrikli araçlar için motor dahil en kritik üretimlerin şirket bünyesinde yapılabilceğini ifade ediyor.

‘GECİKİRSEK 250 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE GEREKİR

ASEL­SAN, ile­ti­şim tek­no­lo­ji­le­ri kap­sa­mın­da 4G için mil­li­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Yet­ki­li­ler, 4G’ye ge­çil­mek is­ten­di­ğin­de 25 mil­yar do­lar­lık bir kay­na­ğın ağ­la­ra, ağ anah­tar­la­rı­na (switch) ve pa­tent­le­re ay­rıl­ma­sı­na ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu vur­gu­lu­yor.

ÇOK GENİŞ BANT TEKNOLOJİSİ

Şir­ket, 5G ko­nu­sun­da da ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı. 5G ile il­gi­li ola­rak ha­zır­la­nan de­ğer­len­dir­me ra­po­run­da, “5G, dün­ya­nın üze­rin­de yo­ğun­laş­tı­ğı çok ge­niş bant tek­no­lo­ji­si. He­nüz gün­dem­de de­ğil ama ora­da çok bü­yük mik­tar­da kay­nak trans­fer et­mek ge­re­ki­yo­r” ifa­de­le­ri yer al­dı. 5G tek­no­lo­ji­si için şu an ça­lış­ma ya­pıl­ma­ma­sı du­ru­mun­da ya­pı­lan he­sap­la­ma­la­ra gö­re iler­ide 250 mil­yar do­lar gi­bi bir büt­çe­ye ih­ti­yaç du­yu­la­cak.

Ömer OZAN- BUGÜN GAZETESİ

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Related Images: